Procedury funkcjonowania w świetlicy związane z pandemią

 1. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 2. Dziecko niezapisane do świetlicy nie będzie mogło w niej pozostać (nawet 5 minut)
 3. ODBIÓR dzieci ze świetlicy odbywa się przy wejściu do świetlicy od placu zabaw (osoba odbierająca podchodzi do drzwi/okna świetlicy okazuje dokument, a następnie czeka na dziecko przy wejściu głównym szkoły).
 4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed posiłkiem i po powrocie z boiska, po skorzystaniu z toalety, po skończonej zabawie), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne pod kontrolą wychowawcy (w każdej z sal świetlicowych).
 6. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy).
 7. Jeżeli wychowawca zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę powinien odizolować ucznia w wyznaczonym do tego miejscu. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 8. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się w plecaku.
 9. Zabrania się przynoszenia do świetlicy własnych maskotek i zabawek.
 10. Przedmioty oraz sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą niedostępne.
 11. Wyjście na zajęcia pozaszkolne ze świetlicy (dodatkowy angielski itp.) nie będzie możliwe.
 12. Wpłaty na rzecz świetlicy będą przyjmowane w świetlicy.