MEN wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowali wytyczne określające sposób przygotowania placówek na wypadek pojawienia się zagrożenia epidemicznego.

Schematy postępowania w przypadku pojawienia się zakażenia koronawirusem w szkołach.


Jeśli w szkole będzie jeden uczeń zakażony koronawirusem, będzie podlegał on izolacji, a po dochodzeniu epidemiologicznym inspektor sanitarny zadecyduje, jak duża grupa osób zostanie objęta kwarantanną. Jeśli objęci kwarantanną nauczyciele będą dobrze się czuli, mogą wyrazić zgodę na pracę w trakcie kwarantanny. Uczniowie będą uczyć się zdalnie.
Drugi schemat postępowania dotyczy sytuacji, gdy dojdzie do kilku przypadków zakażeń w klasach na tym samym piętrze. Wówczas osoby zakażone są poddawane izolacji, a inspekcja sanitarna wskazuje pozostałe osoby, które powinny odbyć kwarantannę (np. inne klasy z tego piętra). Również w tym przypadku uczniowie będą kształcić się zdalnie, a nauczyciele przebywający na kwarantannie – jeżeli czują się dobrze – mogą pracować zdalnie, o ile wyrażą na to zgodę.
Trzecia sytuacja dotyczy postępowania w razie zakażenia koronawirusem nauczyciela. zakażony nauczyciel jest izolowany, a osoby, które miały z nim kontakt są poddane kwarantannie. Nauczyciele, którzy dobrze się czują na kwarantannie, mogą pracować, uczniowie, którzy podlegają kwarantannie uczestniczą w kształceniu zdalnym.
Czwarty schemat postępowania dotyczy  zakażenia koronawirusem uczniów kilku klas i pracowników szkoły. Wówczas oczywiście izolacja osób zakażonych, po postępowaniu epidemiologicznym, wskazaniu kręgu osób, które powinny podlegać kwarantannie, one udają się na kwarantannę. Ponieważ w takim wypadku prawdopodobnie większość uczniów w szkole może być podejrzewana o zarażenie wirusem – cała szkoła przechodzi na zdalny tryb nauczania.
Piata sytuacja : nauczyciel, który ma kontakt z pozostałymi nauczycielami. Oczywiście znowu na początku izolacja tego nauczyciela oraz wyselekcjonowanie osób, które miały z nim kontakt. Jeżeli nauczyciel, który jest na kwarantannie, dobrze się czuje, może pracować. Szkoła przechodzi w tryb nauczania zdalnego.
Dyrektor ma prawo zwrócić się z inicjatywą o wydanie opinii o przejściu na nauczanie mieszane lub zdalne, ale ostatecznie rozstrzygał o tym będzie inspektor sanitarny. Bez jego pozytywnej opinii dyrektor, organ prowadzący samodzielnie nie może zamknąć placówki.
Tel kontaktowy  Sanepid 22 758 75 26,  535777948 Magdalena Naparty Dyrektor