Do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pruszkowie są zapisywani Uczniowie z klas I – III, a także w szczególnych sytuacjach (po rozmowie z Dyrektorem Szkoły) Dzieci dojeżdżające do szkoły z klas IV i Uczniowie, którzy są objęci pomocą społeczną w postaci obiadów bezpłatnych.

Wychowawcy świetlicy opiekują się również Dziećmi oczekującymi na zajęcia dodatkowe lub basen.

Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 17.30.

W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia: plastyczne, praktyczno – techniczne, komputerowe, edukacja ekologiczna, z kultury żywego słowa, pogadanki tematyczne m.in. związane hasłami tygodni, muzyczne, małe formy teatralne i sportowe. 

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w konkursach o różnej tematyce, przygotowują się do nich na kółkach zainteresowań, które są organizowane w świetlicy (teatralne, czytelnicze, ekologiczne i plastyczne).

Dużą uwagę zwracamy na pomoc podczas odrabiania i powtarzania pracy domowej, a szczególnie Uczniom mającym problemy z nauką. Wszystkie te zajęcia są prowadzone w oparciu o program pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Świetlicy.

W oparciu o ten program opracowano dla poszczególnych grup wychowawczych plany miesięczne oraz tygodniowe i dzienne rozkłady zajęć.

W świetlicy działa Rada Wychowawcza Świetlicy, która jest złożona z Wychowawców i Dyrektora Szkoły, jak również Rada Rodziców Świetlicy, która jest wybierana podczas wrześniowych zebrań z Rodzicami/Prawnymi Opiekunami.

Wychowawcy świetlicy opiekują się również stołówką szkolną, gdzie wydawane są obiady opłacane przez Rodziców oraz refundowane przez ośrodki pomocy społecznej.