Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, prowadzonych

przez Gminę Miasto Pruszków w roku szkolnym  2023/2024

 

W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2016. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2023 kończy 6 lat.

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie od 1.03.2023 r. do 15.03.2023 r.

 

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły w linku poniżej i należy go złożyć w sekretariacie wybranej szkoły.

 

Gmina Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływacka 16.

 

Alfabetyczny wykaz ulic ze wskazaniem obwodu szkoły znajduje się w załączniku poniżej.

 

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych:

 • w Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Topolowej 10,
 • w Szkole Podstawowej Nr 3, przy ul. Wojska Polskiego 34,
 • w Szkole Podstawowej Nr 8, przy ul. Obrońców Pokoju 44

 

Szkoły te są w stanie zapewnić dzieciom  odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczne zaplecze pomocy dydaktycznych, a także realizację zajęć zalecanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji uzupełniającej, w terminie od 16.03.2023 r. do 30.03.2023 r. Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr  XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  02.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  Nr 33/2023 Prezydenta Miasta Pruszkowa z  dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym  2023/2024 do publicznych  przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zgłoszenie dziecka do klasy I (REJON)

Zgłoszenie dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej (.doc)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (SPOZA REJONU)

Wniosek rekrutacyjny do klasy 1 dla dzieci spoza rejonu (.doc)

Oświadczenie rodziców (SPOZA REJONU)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata (.docx)

Alfabetyczny wykaz ulic ze wskazaniem obwodu szkoły

Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych (.pdf)

Zarządzenie nr 33.2023 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupelniającym w roku szkolnym 2023/2024 wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2

Zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji 2023/2024 (.pdf)