Szkoła Podstawowa nr 9

im. Marii Skłodowskiej - Curie

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych czyli tzw. kl. „0” w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Przy składaniu wniosku niezbędne jest okazanie oryginału aktu urodzenia kandydata!

I. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych tzw. kl. „O” w szkołach podstawowych.
1. W roku szkolnym 2019/2020 kl. „0” będą tworzone w:
- Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
- Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
- Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34
- Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Hubala 4
- Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53
- Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
- Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
- Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Mostowej 6,
- Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Pływackiej 16,
pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 dzieci.
W przypadku, gdy liczba dzieci będzie za mała lub liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę miejsc w oddziale, Prezydent Miasta będzie kierował dzieci do innej placówki szkolnej, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.
Rekrutacja do tzw. klas "0" w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem elektronicznej rekrutacji. Terminy składania wniosków są takie same jak w przypadku przedszkoli.
 
2. Przyjmowanie kart zapisu odbędzie się w dniach od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.
 
3. Harmonogram naboru określa załącznik Nr 1 i do Zarządzenia Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
 
4. Kryteria naboru na pierwszym etapie rekrutacji określa ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r, poz. 996). Kryteria na drugim etapie określa Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
 
5. Kandydaci do klas zerowych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10, w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53, w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44, które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.
 
II. Rekrutacja do klas pierwszych pruszkowskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.
W roku szkolnym 2019/2020 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci 7-letnie. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2019 kończy 6 lat.
1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w okresie od 01.03.2019r. do 15.03.2019r.
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły lub w linku.
 
2. Od roku szkolnego 2019/2020 na terenie miasta będzie funkcjonowało 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Pruszków.
 
3. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10, w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34, w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. J. Długosza 53 i w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie przy ul. Obrońców Pokoju 44. które są w stanie zapewnić im odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne.
 
4. Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji.
Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.
Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 02.03.2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Odsłon artykułów:
2330257

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem